Retningslinjer

Retningslinjer for arkivaliernes tilgængelighed i Bramming Byhistoriske arkiv

 Hvad må jeg se – og hvornår? Størst mulig åbenhed gælder som hovedregel ved brugen af arkivalier på Bramming Byhistoriske arkiv. Helt nye sager og sager med oplysninger om rent private forhold er dog først “umiddelbart tilgængelige” efter nærmere bestemte frister. Det er arkivloven, der fastsætter tilgængelighedsfristerne. Størstedelen af Bramming arkivs samlinger er “umiddelbart tilgængelige”. Det vil sige, at enhver kan komme og benytte arkivalierne på arkivets læsesal1.  Oplysninger om rent private forhold – frist på 75 år  Sager med oplysninger om rent private forhold er beskyttet af en tilgængelighedsfrist på 75 år uanset hvilken sammenhæng, oplysningerne optræder i. Reglen findes for at beskytte privatlivets fred.  Til rent private forhold regnes oplysninger om: Økonomi, race, religion, politiske og foreningsmæssige forhold, strafbare forhold, helbredsforhold, seksuelle forhold og sociale forhold.  Private afleveringer Adgangsbestemmelserne kan følge arkivloven, der gør arkivalier tilgængelige, når de er 20 år gamle. Materiale der omhandler rent private forhold (se ovenfor) er først tilgængeligt efter 75 år, eller der kan aftales andre adgangsregler, evt. for dele af materialet. De kan f.eks. bestå i en bestemmelse om, at der kun er adgang til arkivalierne efter skriftlig tilladelse fra den, der har afleveret arkivet.  Dispensation fra fristerne: Det er muligt at søge om dispensation fra fristerne. Ansøgningen skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger: Ansøgerens navn, ansøgerens adresse, ansøgerens fødselsdato, præcis angivelse af hvilke arkivalier der søges om adgang til, formålet med at benytte arkivalierne (fx personlig oplysning, forskning)  1 Kommunale arkivalier der opbevares i Esbjerg Byhistoriske Arkiv kan udleveres frit, når de er 20 år gamle. Normalt er materiale, der er under 20 år gammelt, ikke afleveret dertil.  Hver ansøgning vurderes for sig, og Bramming Byhistoriske arkiv skal svare på ansøgningen senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget. Du får skriftligt svar.  Får du dispensation fra fristerne, vil det af tilladelsen fremgå, at du skal overholde nærmere bestemte vilkår, og at du med din underskrift skal bekræfte, at du er indforstået med vilkårene.  Alle borgere har et retskrav på at få en ansøgning behandlet, men ingen har et retskrav på at få en tilladelse til at benytte arkivalierne, før fristerne er udløbet.  Mulighed for klage Klager over afgørelser i dispensationssager kan i første omgang sendes til Esbjerg Byhistoriske arkiv på adressen eMail: byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk: eller Esbjerg Byhistoriske Arkiv Torvegade 47 Postboks 522 6701 Esbjerg  Vedtaget september 2011