Posthuset

posthus2-300x225Bramming posthus set fra gaden
LOKALITET OG HISTORIE

Jernbanegade 3, 6740 Bramming Matr. nr. 0, Bramming HGD
Arkitekt: I. V. Petersen Posthuset i Bramming er beliggende i Jernbanegade ved stationen og i forlængelse af stationsbygningen. Banen er fortsat i drift, men karakteren af stationspladsen er desværre udvisket med årene. Da tværbanen mellem Lunderskov og Varde åbnede for trafik den 4. oktober 1874, blev der samtidig oprettet et brevsamlingssted i Bramming, som blev underlagt postkontoret i Ribe med forbindelse til dette og vestjyske jernbanepostkontor. Der hvor byen nu ligger, var der dengang kun den gamle Kikkenborg Krogård, og ca. 300 meter øst herfor blev stationen placeret. Den postale virksomhed foregik i begyndelsen fra hotel Kikkenborg og senere fra stationen, hvor bestyrelsen frem til 1917 var overdraget de stedli-ge stationsforstandere. Indtil banen mellem Ribe og Bramming blev taget i brug til postbesørgelse den 1. maj 1875 blev der dagligt fremført en forenet brev-, pakke- og personpost med 4-sædet diligence mellem de 2 byer. 1. oktober 1878 blev brevsamlingsstedet afløst af en “regnskabsfarende postekspedition”, og senere den 1. maj 1908 blev denne gjort til post-kontor i Bramming. Med udviklingen af Bramming by voksede presset på postkontoret også mærkbart, og i 1907 vedtog bestyrelsen i den aktive borgerforening, at “indstille til de rette myndigheder, at postvæsenet i Bramming udskilles fra jernbanen”. Efter flere tilløb blev det i 1915 henstillet til trafikministeren at placere postbygningen umiddelbart vest for stationen på et areal afgivet af banen, og i 1916 blev byggeriet påbegyndt. Postbygningen blev herefter taget i brug 1. maj 1917. I 1918 blev telegrafstationen åbnet i postbygningen under bestyrelse af postmesteren. Senere er postbygningen udvidet ved tilbygninger i 1955 og igen i 1977-78.
BEBYGGELSENS OMFANG Bebyggelsen omfatter i dag den oprindelige hovedbygning i 2 etager med udnyttet tagetage, som kun er delvis i anvendelse, samt de efterfølgende tilbygninger i 1 etage mod øst- og vestgavlene. Hovedbygningen har delvis kælder med adgang fra trappe ved østgavlen. Oprindelig havde bebyggelsen en lille udhusbygning i 1 etage øst for hovedbygningen. Bag ved postbygningen mod sporarealet ligger postgården med adgang fra gade. Bebyggelsens etageareal er 1118 m2.

posthus3-300x198Facade udsnit mod Jernbanegade

BEBYGGELSENS FREMTRÆDEN 

Posthuset i Bramming er tegnet af den kongelige bygningsinspektør L V. Petersen, som også har stået for en række af samtidens andre postbygninger. Således har postbygningen Juelsminde et tydeligt slægtskab til postbygningen i Bramming med den smalle bygningskrop og taget med den høje rejsning samt de mange levende detaljer i facaderne. Desværre er de karakteristiske gavlkamme, som genfindes på postbygningen i Juelsminde ikke længere til stede. Hovedbygningen er opført med facader i mørkerøde håndstrøgne teglsten, der med tiden er sværtet yderligere af forureningen fra biler og bane. Facaderne hviler på en lav sokkel af kampesten. Vinduerne er hvidmalede og i stueetagen overvejende 6-rammede med opsprossede ruder og rundbuet overstik. I 1. etage er vinduerne 4- rammede med opsprossede ruder og lige overstik. Hoveddøren var placeret i den vestlige ende af facaden mod stationspladsen og med et karakteristisk dobbeltbuet motiv over døren, som er gentaget over vinduet i den anden ende af facaden.

posthus1-300x225

Bramming Posthus — set fra banesiden 
BEBYGGELSENS INDRE 

Hovedbygningen var indrettet med adgang fra Jernbanegade til trapperummet mod vestgavlen og videre ind i publikums- og ekspeditionslokalet med dagslys fra de 2 facader. Budstuen lå umiddelbart op til med pakrummet bagerst i bygningen. På 1. sal var indrettet tjenestebolig for postmesteren med køkken, spisestue, dagligstue og kabinet mod banen og dagligstue og værelse mod gaden. Overetagen var indrettet med soveværelse, børneværelse og pigekammer samt pulterrum med adgang fra trapper i gavlene. Kælderen var indrettet med brændselsrum og vaskerum. Efterfølgende er de postale funktioner udflyttet fra hovedbygningen, som i stueetagen er indrettet til personalerum. 1 overetagen blev der i 1992 indrettet en taglejlighed.